Vloženo 25.4.2012 k výročí úmrtí Pavla Wonky

Pavel Wonka: 23.1.1953 - 26.4.1988

Motto:
Tam, kde si elita přisvojí téměř veškerá práva a zbylé, větší části společnosti přenechá jen povinnosti, zaniká řád a vzniká chaos zvladatelný jen zmrazením celé společnosti a jejím ochromením strachem. Kdo se jednou ocitne na cestě zastrašování, musí v ní stále pokračovat a stupňovat.
Od těch dob, kdy zákon není jen vůle panovníka, je zastrašování složitější, a to na základě určitého, přesně stanoveného postupu, kterému říkáme právo. Zastrašování a odstraňování nepohodlných se proto stalo záležitostí organizovaných skupin, které si pro své jednání vytváří legální podklad ve formě právní normy, nebo existující právní normy vykládají a aplikují způsobem, aby mohli realizovat své záměry, které nelze označit jinak než zločinné...
Pavel Wonka: Esej o právní kultuře

Ve věznici v Hradci Králové, kde byl jako obviněný ve vazbě, odmítl Pavel Wonka dne 6. dubna po budíčku vstát, protože se cítil špatně a chtěl, aby mu bylo povoleno ležet. Následoval dialog.
"Jménem zákona vstaňte, nebo bude proti vám použit prostředek k dosažení účelu zákroku" (příslušník Sboru nápravné výchovy).
"Vstávat nebudu, kašlu vám na prostředek" (Pavel Wonka).
Po neúspěšném použití hmatu-chvatu použil příslušník obušek (tři rány, které způsobily tři podélné hematomy v délce třiceti centimetrů na zádech nad levou lopatkou).

Vězeňský spis konstatuje, že užití obušku bylo oprávněné, a to ve shodě s rozkazem ministra spravedlnosti ČSR č. 9. z roku 1973. Navíc byla Pavlu Wonkovi uložena pořádková opatření - zákaz nákupu věcí osobní potřeby (po dobu 1 měsíce) a odnětí práva na přijetí balíčku (na 1 měsíc).

Pavel Wonka byl ve věznici jako vyšetřovaný proto, že odmítl podrobit ochrannému dohledu uloženému mu předchozím rozsudkem za trestný čin pobuřování. Ve věznici byl tedy ve vyšetřovací vazbě a nikoliv ve výkonu trestu odnětí svobody a tudíž s ním mělo být až do pravomocného odsuzujícího rozsudku nakládáno, jako by byl nevinen (presumpce neviny).

Podle svědků žádost o lékařskou pomoc pro Pavla Wonku odmítl bachař Pavel Vaněk, student medicíny na lékařské fakultě v Hradci Králové. Vězeňský lékař MUDr. Radim Pek navzdory realitě dal lékařské dobrodání o způsobilosti Pavla Wonky k soudnímu jednání i výkonu vazby. O kritickém stavu Pavla Wonky nedokázal informovat rodinu ani advokát JUDr. Milan Jelínek, prý spolupracovník StB, později advokát. Pavla Wonku zažaloval prokurátor JUDr. Josef Doležal (i on přešel do advokacie) a umírajícího odsoudila JUDr. Marcela Horvátová, která byla následně jmenována soudkyní na doživotí.

Na závěr ještě z textu Pavla Wonky: "Pachatel zločinu proti lidskosti si musí být vědom, že sice může zůstat beztrestný dnes, ale že mu nebezpečí trestního postihu hrozí při změně režimu nebo při jiné příležitosti, že nebude moci spoléhat na promlčení."

Pramen: Archiv Muzea III. odboje Příbram

Další informace k případům Wonka na těchto stránkách:

Mučení - jen ve světě nebo i u nás?

2 x o Pavlu Wonkovi

Ke Dni lidských práv

 zpět na hlavní stranu